NINIVESKAL

Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj 
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj,

označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Svatý Konstantin (řecky Κωνσταντίνος, Konstantinos), zvaný Filosof (826 nebo 827 v Soluni – 14. února 869 v Římě), mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril (řecky Κύριλλος, Kyrillos; latinsky Cyrillus), pod nímž je známější.

Svatý Metoděj (řecky Μεθόδιος, Methodios; latinsky Methodius) (815 v Soluni – 6. dubna 885 na Moravě), starší bratr Konstantina, byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, diakonem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem.

Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoděj běžně označováni staročeskými jmény Crha a Strachota. Crha vzniklo z Cyril; Strachota špatným překladem: řecké Methodios bylo mylně přikloněno k latinskému metus („strach“) a přeloženo.

Papež Jan Pavel II. je v roce 1980, společně se svatým Benediktem a později dalšími světicemi, prohlásil spolupatrony Evropy. Česko slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července, stejně tak římští katolíci v některých zemích (jinde jejich svátek připadá na 14. únor). Jsou hlavními patrony Moravy.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Cyril a Metoděj
Příchod křesťanství na Moravu a do Čech

Počátky křesťanství na našem území
Stejně jako o všech evropských národech, i o českém národě máme spolehlivé zprávy až z doby, kdy přijal křesťanství a s ním i vyšší kulturu. Co bylo předtím, jsou z převážné části jen pověsti. Ani o náboženství Slovanů žijících v Čechách a na Moravě se toho mnoho neví. Pravděpodobně to bylo náboženství na úrovni tzv. animismu - víra v duchovní podstatu člověka (také nejasná víra v posmrtný život) a hlavně víra ve spoustu nadpřirozených bytostí, které člověka mohou ovlivnit, není tady jediný Bůh Stvořitel. Na této úrovni tedy zřejmě byli Slované až do sklonku 8. století, kdy k nim přišly první zvěsti o křesťanském Bohu.

První hlasatelé evangelia, kteří přišli k Slovanům, byli kněží z Bavor, kde už tehdy existovala čtyři biskupství - v Pasově, Salcburku, Řezně a Frísinkách. V Čechách působila misie řezenská, která vysílala schopné misionáře a učitele, aby slovanskému obyvatelstvu hlásali novou víru v jejich vlastním jazyce. Přičiněním těchto misionářů začalo křesťanství po roce 800 zapouštět na našem území kořeny. Letopisy se zmiňují, že roku 845 se nechalo v Řezně čtrnáct českých kmenů pokřtít, ale o které kmeny šlo, se neví. Pravděpodobně to nebyl přední český rod - Přemyslovci (první pokřtěný z nich byl až Bořivoj), a tak většina českého území zůstala pohanská až do příchodu Cyrila a Metoděje.

Na přelomu 8. a 9. století se křesťanství rozšiřovalo také na Moravu, tam ale působila misie pasovská. Dostalo se až do Nitranska, ale tamní kníže Pribina křest nepřijal. Proto se u Franků netěšil žádné zvláštní přízni a nedosáhl u nich pomoci proti moravskému knížeti Mojmírovi, který jej roku 830 z Nitry vypudil. Naopak Frankové pomáhali Mojmírovi, z toho lze tedy usoudit, že Mojmír křesťanství přijal. Jeho nástupce Rastislav také vyznával křesťanskou víru, ale nechtěl, aby v zemi působili bavorští a frančtí kněží, protože to znamenalo závislost na východofrancké říši. Tak kníže Rastislav francké a německé kněží vyhnal a chtěl ve své zemi zřídit novou církevní správu, která by podléhala jen jemu a nikoli cizím mocnostem. Nejprve vypravil poselstvo k papeži Mikuláši do Říma s prosbou o zřízení biskupství, ale papež byl příliš zadobře s východofranckým králem Ludvíkem a nechtěl mu zasahovat do jeho sféry vlivu, tak Rastislavovu žádost zamítl. Rastislav se tedy se stejnou žádostí obrátil roku 862 na byzantského císaře. Císař Michal III. a patriarcha Fotios vyhověli a slíbili, že na Moravu co nejdříve vypraví křesťanskou misi. Neposlali hned biskupa, ale jen misii, která měla ověřit náboženské poměry na Velké Moravě a připravit podmínky pro další byzantské působení. Pro tento úkol byli vybráni právě Cyril a Metoděj.

Život Cyrila a Metoděje před jejich cestou na Moravu
Bratři Cyril a Metoděj pocházeli ze Soluně, z druhého největšího města Byzantské říše. Byli syny vysokého byzantského důstojníka Lva, který měl kromě nich ještě dalších pět dětí. Cyril (rodným jménem Konstantin) byl nejmladší a také prý nejnadanější - vystudoval filozofii, teologii, literaturu a ovládal řadu jazyků, mezi nimi i slovanský jazyk, protože v okolí Soluně žilo tehdy mnoho Slovanů. Po ukončení studií mu ministr Theoktist, který se Konstantina ujal po smrti jeho otce, nabídl významné místo v byzantské státní správě, ale Konstantin se rozhodl pro stav duchovní a stal se tajemníkem patriarchy Ignatia. Později se stal profesorem filozofie na Konstantinopolské univerzitě (nejstarší vysoké škole v Evropě), kde získal přízvisko Filozof, které se pak ve starých pramenech vždy spojuje s jeho jménem. Život v Konstantinopoli byl ale plný intrik a bojů o moc, tak Konstantin brzy hlavní město opustil a raději odešel za bratrem Metodějem do kláštera na úpatí Olympu v Bithynii.


Metoděj byl také velmi nadaný a vzdělaný, byl právníkem. Jako velmi mladý se stal místodržitelem v oblasti strymonské, obydlené Slovany. Po čase se ale všech svých hodností zřekl a uchýlil se do olympského kláštera, kde se pohroužil do studia a modliteb. K tomuto kroku jej zřejmě přiměl státní převrat, který roku 856 uskutečnil bratr císařovny Bardas. Ministr Theoktist byl zavražděn, císařovna byla přinucena vstoupit do kláštera, patriarcha Ignatios byl sesazen a na jeho místo nastoupil Fotios. Tato změna režimu, a hlavně krutý osud Theoktista se musel bolestně dotknout obou bratrů a je asi jedním z důvodů, proč hledali útulek v olympském klášteře.
Zde se začali zabývat myšlenkou misionářského působení mezi pohanskými Slovany. Získali pro tento plán učedníky a spolupracovníky, společně sestavili první slovanskou abecedu - hlaholici, přeložili první náboženské texty. Připravovali se na šíření křesťanství ve východní Evropě.

Mezitím si ale na ně vzpomněl nový patriarcha Fotios, protože potřeboval schopné diplomaty, kteří by vedli poselstvo k vládci říše Chazarů v jižním Rusku při Kaspickém moři. Bratři se smířili s novým režimem a vydali na cestu. Šlo hlavně o obnovení přátelství Byzance s Chazary, protože Konstantinopolis začali ohrožovat Rusové, a o obhájení křesťanství proti židovství, které se u Chazarů rozšířilo. Konstantin zde vedl dlouhé a učené hádky s židy a oslnil chazarského knížete duchaplností a hloubkou svých výkladů. Také zde obohatil své mimořádné jazykové schopnosti studiem řeči židovské, chazarské a gótské. Po roce se bratři vrátili s úžasným objevem - na Krymu prý objevili ostatky svatého Klimenta, čtvrtého papeže, kterého nechal roku 101 římský císař Traján utopit v moři. Bratři se zanedlouho vydají se vzácnými ostatky na Moravu, kde je potom sv. Kliment nejuctívanějším mučedníkem až do doby sv. Václava. Také velká část z prvních křesťanských kostelů na našem území je zasvěcena svatému Klimentovi.

Moravská mise

Bratři Konstantin a Metoděj byli pro tuto misi vybráni, protože byli připraveni. Přibrali si žáky (známe z nich Klimenta, Angelaria, Nauma a Sávu) a s velkým průvodem přišli na podzim 863 nebo na jaře 864 na Velkou Moravu. Byli slavně uvítáni, ale kníže Rastislav byl asi zklamán - čekal biskupa a přišli Konstantin jako kněz a Metoděj jen jako jáhen. Konstantin si ale panovníka brzy získal tím, že mluvil slovanským jazykem a byl obratný diplomat.

Misionáře zřejmě příjemně překvapilo, že v zemi našli poměrně velký počet kostelů a hodně věřících. Pohanství ale ovšem úplně potlačeno nebylo a pohanské představy se udržovaly i mezi pokřtěnými. Křesťanská morálka se rozhodně nedodržovala - bujela pohlavní volnost, mládež se oddávala neřestem, sňatkové poměry byly podivné a všichni hojně popíjeli medovinu. Proto není divu, že Konstantina a jeho průvodce čekala na Moravě velká a obtížná práce.

Velké problémy vyplynuly i z toho, že na Moravě působili misionáři z různých oblastí, kteří se ve výkladu víry a hlavně v otázkách disciplinárních (tresty za různé prohřešky) velmi lišili. Z toho samozřejmě vznikl zmatek. Hlavní spor probíhal mezi dvěma církevními koncepcemi, dvěma jazyky - staroslověnštinou, kterou kázali Konstantin s Metodějem, a latinou, kterou propagovali bavorští kněží. Ti se do země vrátili poté, co Rastislav prohrál bitvu s franckým králem a musel se mu podrobit.

Konstantin s Metodějem ale měli větší úspěch než němečtí kněží, kteří kázali latinsky. Řečtí bratři mluvili slovanskou řečí, byli mnohem vzdělanější a kultivovanější, v náboženských otázkách prokazovali daleko hlubší a jemnější znalosti. Konstantin také pro Slovany napsal nebo přeložil celou řadu spisů. Sepsal například civilní zákoník (Zakon sudnyj ljudem), kde shrnul základní právní normy, stanovil tresty za těžké zločiny, zahrnul sem i články týkající se soudních svědků, práva azylu v kostelích a nerozlučitelnosti manželství. Přeložil spolu s Metodějem hlavní bohoslužebné knihy (misál, breviář) a také část Bible. Tento překlad byl dokonalý jak po stránce jazykové, tak i stylistické a byl opravdu přesný a výstižný. Konstantin ještě k překladu přidal báseň Proglas, která je vlastně chvalozpěvem na Písmo svaté, na slovanský národ a na Boha. Němečtí i řečtí misionáři zakládali církevní školy, ale zatímco bavorští kněží si chtěli vychovat pouze pomocníky a nadále zastávat vedoucí úlohu, Konstantin a Metoděj chtěli vychovat moravské kněží a předat jim vedení moravské církve. A protože Konstantin Filozof patřil k největším učencům své doby, měla tato výuka mnohem lepší úroveň než ta bavorská.

Obhájení slovanské bohoslužby
Po tříletém působení na Velké Moravě se bratří Konstantin a Metoděj vydali do Panonie za knížetem Kocelem, synem Pribiny. Požádal je o to Rastisav, protože chtěl s Kocelem uzavřít smlouvu proti východofrancké říši a založit společné moravsko-panonské arcibiskupství. Kocel s plánem souhlasil. Bratři teď ale nemohli jít jednat do Byzance, protože jim v cestě leželo Bulharsko, které spolupracovalo s papežem, a do Říma se jim nechtělo, pochybovali, že by mohli uspět. Naštěstí zrovna v té době (roku 867) papež povolal Konstantina a Metoděje do Říma, aby objasnili, proč používají při bohoslužbách staroslověnštinu, když církev povoluje pouze latinu, řečtinu a hebrejštinu. Konstantin ovšem znovu prokázal své diplomatické schopnosti a obhájil oprávněnost slovanské liturgie. Svým odpůrcům řekl: "Nepadá déšť Boží stejnoměrně na všechny? Nebo nesvítí slunce stejně všem? A nedýcháme všichni stejný vzduch? Tak proč se nestydíte uznati jen tři jazyky a odsouditi všechny ostatní jazyky a národy k slepotě a hluchotě? Povězte mi, zda si představujete, že je Bůh bezmocný a tedy nemůže to dáti, anebo je závistivý a tedy toho nechce?"

Když papež poznal smýšlení a názory obou bratrů, slavnostně prohlásil, že na Konstantinově překladu neshledává nic bludného a povoluje jeho užívání. Slovanské bohoslužebné knihy byly posvěceny, Konstantin s Metodějem v Římě sloužili čtyři slovanské mše a zároveň byli vysvěceni někteří jejich žáci na kněze.
Konstantin se už z Říma nevrátil. Onemocněl, dva měsíce před smrtí vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril a kde zemřel roku 869 ve věku 42 let. Svému bratrovi předal úkol pokračovat v misijním díle mezi Slovany.

Metodějova práce
Po návratu z Říma byl Metoděj vysvěcen na prvního arcibiskupa moravsko-panonské diecéze, kterou papež také schválil. Velká Morava se tímto osamostatnila, ale ne na dlouho. Rastislavův synovec Svatopluk svého strýce zradil a vydal Frankům, v jejichž žaláři Rastislav zemřel. Pasovský biskup dal zase uvěznit Metoděje, protože prý zabral území, na které mělo nárok pasovské a salcburské biskupství. Metoděj strávil ve vězení dva a půl roku, než byl na příkaz papeže osvobozen. Po návratu na Moravu se Metoděj konečně ujal řízení arcibiskupství. Bylo založeno mnoho kostelů a klášterů a vyškoleno mnoho duchovních. Křesťanská církev vzkvétala. Nedá se ale říct, že by těch dvanáct let, po které Metoděj na Moravě působil, bylo klidných. Pořád probíhaly spory s kněžími, kteří chtěli kázat v latině, také se Svatoplukem se Metoděj často neshodnul. Úhlavním Metodějovým nepřítelem byl německý kněz jménem Wiching, který napřed Metoděje očerňoval u papeže, že hlásá kacířské myšlenky. Metoděj se sice obhájil, ale Wiching také dosáhl určitého vítězství - stal se nitranským biskupem. Spor se vyhrotil, Wiching Metodějovi škodil, jak mohl, až se Metoděj rozhodl zbavit nitranského biskupa funkce. Wiching spěchal do Říma, kde padělanými listinami papeže přesvědčil, že Metodějova slovanská liturgie je podezřelá a špatná. Papež slovanskou liturgii zakázal a moravští kněží se museli buď podřídit nebo odejít ze země.

Mezitím Metoděj odešel na pozvání patriarchy do Konstantinopole, kde dokončil překlad Bible do staroslověnštiny, brzy po návratu roku 885 ale zemřel. Svým nástupcem jmenoval moravského kněze Gorazda.

Když se Wiching vítězoslavně vrátil z Říma, zjistil, že Metoděj již je po smrti, takže vše bude mít ještě jednodušší. Zaujal Metodějovo místo a chopil se správy církevních věcí s brutalitou u duchovních nevídanou. Gorazd spolu s dalšími moravskými duchovními byl uvržen do žaláře, stovky dalších kněží a mnichů byly v okovech vyvedeny ze země, protože odmítaly zradit dílo a odkaz svého učitele Metoděje.

Slibné dílo moravských věrozvěstů bylo zničeno. Plamínek slovanské kultury a vzdělanosti, teprve nedávno zapálený, téměř uhasl. Ale ne úplně. Vždycky se našli pokračovatelé díla započatého bratry Konstantinem a Metodějem.

Zdroje: Přehled českých církevních dějin, Jaroslav Kadlec
Toulky českou minulostí, Petr Hora
Veĺká Morava v tisícročí, Rudolf Krajčovič
http://www.pravoslav.gts.cz/c_m/cyrmet.htm, http://www.comin.cz/pismo/vychod.html

CO SE TADY NEJVÍC ČTE

Hledáte ten svůj příběh? Je možná tady!

Kariera Milujme svobodu a ztracená duše národa Skvělý domov Praha Zpěváci Hity Videa Mládí hledá smysl života Základy stupidologie AMERIKA Smysl života - Její úsměv a šťastné oči Sociální sítě Příroda a myslivost Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství Krásné ženy se svlékají Erotika pro rychlé synapse Fotografie jsou velmi kvalitní Amerika objevena skrz Google Odposlechnuto Vtip tvrdý jako kámen CIVILIZACE Humor a vtipy Humor Negativní poradna Tipy a návody fotografie ABBA Roxette Karel Kryl Marie Rottrová Myšlenka a moudro pro tento den Reálný svět bytí Cestování Přivítání : průvodce blogem Niniveskal Příroda a zdraví Selský rozum a kritické myšlení Historie ostrova Korsika IRAN Jídlo a zdraví Londýn Volba českého presidenta 2008 Davové emoce a skupinová hloupost Dovolená Děti Fotoaparát Královské město Pražské perličky Tramvaj Bloggeři Velikonoce Vše o souhvězdí plejád a mytologie Jízdní řády Vesmíru Šumava a okolí Metro Příroda Syrie a Jordánsko Švédsko Kočky Sobě Obrázky a domov Software upgrade chybová hlášení Dětská moudrost Historie Jak ochránit děti od cestovního průjmu Karlův most Komentáře Napište svůj příběh ZPRAVODAJSTVÍ Google News Francie Lidé Obrázkové příběhy Pes přítel domova Prohlížeč Opera a Geek Provence State of New York Zateplení domova Země česká Zásady Česká písnička Centrum Děti ITALIE fotopříběh Karel Schwarzenberg Kritické myšlení Kuchyně Káva coffee Medicina Mobilní internet Myslivecké pověsti Na horách je dobře Na téma tchýně Nebezpečné problémy rodiny Přátelství Rozchod s partnerem VENEZUELA Vltava Vzpoura deprivantů ŘECKO Anglie Autobusy Cestovníci Corse (Korsika) Dneska by to šlo Freedom Karel Kryl Kulovnice Les Lidový folklor Noční toulky Plaváček Procházky Příběhy Rady a tipy Sochy Antonín Dvořák Chile Patagonie Facebook Farmářské trhy Hradčany Hudba z radosti Hudba-videa Internet Jaro Jeleni Koupelny Krmeliště pro zvěř online Motivace Panorama Prezident Práce na počítači Přílet do Vancouveru Srnec Staroměstské náměstí Stáří a domov Umělci Velký salašnický PES a život je taky PES Večerní Praha demokracie Černá zvěř Řeka Židovský Anna Kurnikova Bradley Cambridge Chalupa Doprava Dům Google Google+ Koukolík Lovecké zbraně Lucky deer Lyžařská Škola :: Blogger se učí stát na lyžích Mexiko Moře Myslivecké menu Potraviny President Obama Příroda a jaro Sama doma Seneca Slepičky Slovinsko hory moře pláže a slunce Slunce zapadá u křížku Smysl života - Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství Snídaně Stavební akrobacie Svět vítá nový den Telefon Uličky pražské Venkov Zdraví Čeští skladatelé hudby Čáp přináší štěstí Ženy Altcatraz Architektura Bolest Bow Hunting Breakfast Bubáci Bulvární manipulace Celtic Woman Cestovní rady Christina Aguilera Céline Dion Deprivace Dragoon Ride Editace a styl psaní Exekutor v Česku Fantasie Forum 2000 František Koukolík Google +1 Hoax Houby Ježíš Kristus Jižní Čechy Kde to je? Klik na obrázek a je to pohádkový kocour Kocouří siesta Kominíci Komunita Kostely Krajina Lama Lavičky Legendy Marcus Tullius Cicero Metelescu blescu Modrá planeta Země Momentky Morning Cofee Mozek a jeho duše Na kulaťáku Novinový stánek Násilí O přátelství Petra Podzim Pohádka Poliklinika Poruchy osobnosti Pranostika Ptáci Písek Pět zásad socialismu Rande Renata Rihanna Rusalka San Francisko Singles samotáři Sladkosti Slunce Smíchov Tenkrát na západě Trpajzlíci USA Umění lékaře Velký švýcarský salašnický pes Verše Veteran Vytápění Václavské náměstí Vánoce a svět Vánoční hvězda Zima Zlo Zvěř filosofie korupce Írán Čerti Český prezident Čičmundové Čokoláda Štěstí Šťastný jelen #O dobrodiních 14.listopadu 2015 Analýza Anna Netrebko Aquaba Auto BabyBox Bedřich Smetana Bez domova Blogger.com Bonnie Tyler Borůvky Budějovická Chrámy Cipolla Click-bait Coca cola Coffee Cyklistika Cyril a Metoděj Dejvice Dobytčí trh Domácí chléb Dýmka EMO Enrique Iglesias Eric Clapton Fysikální a sociální teplo Holubi Homeless Investiční mince Jak mají vypadat správní čerti Jak šetřit zrak Jan Werich Jižní Amerika KFC Kančí maso Kapitální daněk Karel Hašler Karlovo náměstí Kemel Kniha Krby Krevní tlak Krmítko Král komiků Linux Lisabon Lov černé lukem a šípem Ludvík Hess Ludwig Van Beethoven Mariah Carey Martina Karel Kryl Masaryk Mensa Migrace Motúčko Moře :: Chorvatsko :: Krajina Muzikanti Muškáty Muži My Story Máj Neklamná znamení Nemocnice Netiquette Náhlá smrt O nejvyšším dobru a zlu O žízni Occamova břitva Oheň Opera Opičky Osvětlení Ovoce Perská kočka Petula Clark Picassa Pivo Plymutky Pomazánka Pomlázka Praha - Kampa Pražské Jaro Projev prezidenta k 28. říjnu Před koncem vrby Půst Radost Rekuperace Restaurace Risus sardonicus Robbie Williams Sandra Cretu Single Sinéad O'Connor Skořice Socha svobody South America Sprchování Srdce a kříž Stoicismus Stres Student Agency Stáří Střecha isolace Svátky Svátky jara The End Of The World Traktát Tučňák U Anděla United Kingdom V tramvaji Vepřové Videa z domova Vivaldi Vlak Vlasta Burian Vlk Vláknina Vysoká Vyšehrad Vzhůru ke koním Válka Vánoce Vánoce u seníku WC Waldemar Matuška We Are the World Youtuberka ZOO Zahrady Zlato Zrcadla Zvyky Zvěřinová kuchařka Zážitek mezinárodní folklorní festival večer Únavový syndrom Úvaha neurochirurga Čaj Černá zvěřina na česneku Čert a myslivec Česká spořitelna Čáp bílý česneková pomazánka s vejcem

Vybraný příspěvek

Hubert a Diana patroni myslivosti. Vyšel nádherný lopatáč a hajný nepatrně kývnul hlavou, abych vystřelil. Měl jsem již daňkovu komoru v kříži a tak jsem stiskl kohoutek. Selhač.

Daňci ve vysoké trávě u lesa Být myslivcem znamená všímat si dění v přírodě Lov zvěře je proto proces celé řady faktorů, které spadají...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...